K.V.K.K. AYDINLATMA METNİ


Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni
1. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak [.] Anonim Şirketi (‘’Şirket’’)tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

2. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve İşlemenin Hukuki Sebepleri
Kişisel verileriniz, Şirket ile yaptığınız işlemlerle bağlantılı olarak ve aşağıda Bölüm 4’te belirtilen amaç ve kapsamda, otomatik veya otomatik olmayan yollarla, sözlü, yazılı veya elektronik şekildeve aşağıdaki yöntemler ve üçüncü kişiler vasıtasıyla toplanmaktadır. [.]
Kişisel verileriniz işlenmesine ilişkin hukuki sebepler aşağıdaki gibidir:

i. Açık rızanızın bulunması,
ii. Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
iii. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla ilgili olarak kişisel veri işlenmesi,
iv. Hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
v. İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması
vi. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ve
vii. Sizlerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması.

3. Toplanan Bilgiler
Sizden topladığımız kişisel veriler (adınız, yaşınız, cinsiyetiniz, iletişim bilgileriniz, yerleşim yeriniz, alışveriş alışkanlıklarınız ve çocuğunuzun yaşı gibi alışverişinizi etkileyebilecek bilgiler dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmaksızın), aşağıda Bölüm 4'te belirtilen işleme amaçlarımızla orantılıdır.

4. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği
Topladığımız kişisel verileri aşağıdaki gibi amaçlarla kullanabiliriz (açık rızanıza istinaden ve/veya hukuken izin verilen hâllerde):
i. Kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirmek,
ii. Sizinle sözleşmemizin ifası veya kurulmasına ilişkin hukuki yükümlülükleri yerine getirmek,
iii. Bir hakkın tesisi kullanılması veya korunması,
iv. Temel hal ve özgürlüklerinize zarar vermeksizin, Şirket’in meşru menfaatlerinin korunması,
v. Satış ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülebilmesi,
vi. [.]

Geçmişte paylaşmış olduğunuz ve/veya gelecekte paylaşacağınız kişisel veriler, KVKK başta olmak üzere kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuata ve diğer mevzuatta zorunlu kılınan sürelere uygun şekilde her halükârda yukarıdaki meşru amaçlar ortadan kalkmadığı müddetçe işlenecektir.

5. Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Açık rızanıza istinaden veya hukuken izin verilen diğer hâllerde kişisel verileriniz yukarıda Bölüm 4’te belirtilen amaçlar doğrultusunda aşağıdaki kurum ve kuruluşlara aktarılabilmektedir:
[.]

Kişisel Veri Sahibinin KVKK Madde 11 Kapsamındaki Hakları
Kişisel veri sahibi olarak dilediğiniz zaman KVKK’nın 11. Maddesi uyarınca aşağıda belirtilen haklarınızı veri sorumlusu olan Şirketten talep edebilirsiniz.

Bu kapsamda sahip olduğunuz haklar aşağıdaki şekildedir:
i. Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
ii. Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
iii. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
iv. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
v. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu çerçevede yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme,
vi. KVKK’ya ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik Hükümleri uyarınca bu verilerin 30 (otuz) gün içerisinde silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
vii. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
viii. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
Yukarıda belirtilen talepler yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu (‘’Kurul’’) tarafından belirlenecek diğer yöntemlerle veri sorumlusu olarak Şirket’e iletilecektir.
Bu kapsamda, yukarıdaki haklarınıza ilişkin talebinizi aşağıda verilen ve zaman zaman değişebilecek olan e-posta adresimize güvenli elektronik imzalı olarak yahut yine aşağıda yer alan ve zaman zaman değişebilecek olan posta adresimize kimliğinizi tespit edici belgeler ile ıslak imzalı bir dilekçe ile elden teslim edebilir ya da noter aracılığıyla gönderebilirsiniz.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyorsanız bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve bu yetkinin belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgileriniziiçermesi gerekmektedir.

Şirket başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde (bir maliyeti olmaması halinde) ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek olan tarifedeki ücret alınabilir. Başvurulara verilecek cevapların 10 (on) sayfayı aşması halinde, her sayfa için 1,00 (bir) TL işlem ücreti alınacaktır. Cevabın CD, flash bellek gibi kayıt ortamında verilmesinin istenmesi halinde, istenen kayıt ortamının maliyetine göre ücret talep edilecektir.

Kişisel verilerinizin açık rıza ile işlendiği hallerde söz konusu açık rızanızı geri almanız durumunda söz konusu açık rızaya dayalı işlemenin gerekli olduğu üyelik/sadakat programından çıkarılacağınızı ve söz konusu işlemeler sayesinde yararlandığınız avantajlardan ilgili tarih itibariyle yararlandırılamayacağınızı önemle belirtmek isteriz.

Posta adresi: Kişisel Verileri Koruma Kurumu
Nasuh Akar Mahallesi Ziyabey Cad. 1407. Sok. No:4, 06520 Çankaya/Ankara


WEB adresi: www.kvkk.gov.tr